• Princess of Naradhiwas University

    Faculty of liberal arts

  • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    คณะ ศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

086-4884388
Libarts.pnu@hotmail.com
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
Close