Skip to main content

งานประชาสัมพันธ์

นายมูหัมมัดสาเกร์ เร๊าะเเลบา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

การขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

หากท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนเเล้ว จะมีเเจ้งเตือนผ่านอีเมลของท่าน
ให้ท่านดำเนินการพิมพ์เอกสาร แล้วนำส่งมาที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนทร์