Skip to main content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ประเภทการรับตรงอิสระ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดัยปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทการรับตรงอิสระ 2

สแกน qr code เพื่อรายงานตัวเข้ากลุ่มเรียนนี้ โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้าคณะศิลปศาสตร์

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้าคณะศิลปศาสตร์
เรียนปรับพื้นฐานแบบ online ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2565 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สแกน qr code เพื่อรายงานตัวเข้ากลุ่มเรียนนี้