Skip to main content

จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Deep South Empowerment through Community Building  (YECOB) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 พร้อมน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมจากโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยการนำเสนอในรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความกล้า ที่จะสื่อสารและมีทัศนคติต่อภาษาอังกฤษเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้กระบวนการข้างต้นจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษ มีความกล้าในการสื่อสาร และเปิดใจให้กับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

โครงการค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer Camp1)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 ในโครงการค่ายวิชาการสัมพันธ์จุดประกายฝัน ครั้งที่ 1 (Ping Summer Camp1) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเทศบาล1 ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ประเภทการรับตรงอิสระ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดัยปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ประเภทการรับตรงอิสระ 2

สแกน qr code เพื่อรายงานตัวเข้ากลุ่มเรียนนี้ โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้าคณะศิลปศาสตร์

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเข้าคณะศิลปศาสตร์
เรียนปรับพื้นฐานแบบ online ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2565 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สแกน qr code เพื่อรายงานตัวเข้ากลุ่มเรียนนี้

จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ กิจกรรมการอบรมการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Data Studio ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องสื่อสารทางไกล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิป ธรรมวิจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมวิพากษ์

ณ โรงแรม TR Rock Hill Hotel อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565

พิธีไหว้ครู พิธีรำลึกพระคุณครู และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา

อาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พิธีรำลึกพระคุณครู และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์