Skip to main content

จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ กิจกรรมการอบรมการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Data Studio ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์